Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.129.20/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2017 r. - Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY)
(Sprawa T-400/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MAXPLAY - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2017/C 129/33)

(Dz.U.UE C z dnia 24 kwietnia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Maximum Play, Inc. (San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat M. Graf)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: E. Zaera Cuadrado, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 26 maja 2016 r. (sprawa R 2273/2015-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego MAXPLAY jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Maximum Play, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 371 z 10.10.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.