Sprawa T-400/11: Altadis v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-400/11: Altadis v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.336.21/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

Postanowienie Sądu z dnia 9 września 2013 r. - Altadis przeciwko Komisji

(Sprawa T-400/11) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - System pomocy umożliwiający amortyzację podatkową finansowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów w zagranicznych przedsiębiorstwach - Decyzja uznająca system pomocy za niezgodny z rynkiem wewnętrznym i nienakazująca odzyskania pomocy - Akt obejmujący środki wykonawcze - Brak indywidualnego oddziaływania - Brak obowiązku zwrotu - Niedopuszczalność)

(2013/C 336/43)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Altadis, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan i R. Calvo Salinero)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal, C. Urraca Caviedes i P. Němečková, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji 2011/282/UE z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie amortyzacji podatkowej finansowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów w zagranicznych przedsiębiorstwach C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) wdrożonej przez Hiszpanię (Dz.U. L 135, s. 1).

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Altadis, SA zostaje obci ążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 282 z 24.9.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.