Sprawa T-4/04: Achaiber Sing v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.21/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 czerwca 2006 r. - Achaiber Sing przeciwko Komisji

(Sprawa T-4/04)(1)

(Pozaumowna odpowiedzialność Wspólnoty - Zdrowie zwierząt - Wymagania dotyczące przywozu zwierząt - Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych - Częściowa niedopuszczalność - Skarga pozbawiona w oczywisty sposób jakichkolwiek podstaw prawnych)

(2006/C 190/36)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: R. K. Achaiber Sing (Leiden, Niderlandy) (Przedstawiciele: adwokaci J. Wilgers i J. van Duin)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: P. Kuijper, T. van Rijn i M. van Heezik, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Naprawienie szkody poniesionej rzekomo przez skarżącego z powodu wykonania decyzji Komisji 200/666/WE z dnia 16 października 2000 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia i zwierząt świadectwa weterynaryjne przy przywozie ptaków innych niż drób oraz warunki kwarantanny (Dz.U. L 278, str. 26).

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżący zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję wraz z kosztami związanymi z zarzutem niedopuszczalności.

______

(1) Dz.U. C 59 z 6.3.2004.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.