Sprawa T-393/04: Klaas v. Parlament Europejski.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.154.15/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 maja 2006 r. - Klaas przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-393/04)(1)

(Urzędnicy - Awans - Artykuł 45 regulaminu pracowniczego - Przeniesienie punktów awansu do nowej grupy zaszeregowania po awansie - Przepisy przejściowe - Zasada równego traktowania)

(2006/C 154/41)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dirk Klaas (Heidelberg, Niemcy) [Przedstawiciel R. Moos, avocat)]

Strona pozwana: Parlament Europejski [Przedstawiciele: L.Knudsen i U. Rösslein, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji Parlamentu z dnia 12 lutego 2004 r. o anulowaniu dwóch punktów awansu, które zostały przyznane skarżącemu za okres przed 1999 r., a także o uchylenie decyzji Parlamentu z dnia 30 czerwca 2004 r. oddalającej zażalenie skarżącego w tym zakresie oraz o orzeczenie przez Sąd przeniesienia tych dwóch punktów awansu na lata następne

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie koszty własne.

______

(1) Dz.U. C 6 z 8.01.2005

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.