Sprawa T-392/20: Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2022 r. - Flašker v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.237.47/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2022 r. - Flasker/Komisja

(Sprawa T-392/20) 1

[Pomoc państwa - Środki przyznane przez Słowenię miejskiej sieci aptek - Wstępny etap badania - Decyzja Komisji stwierdzająca brak pomocy państwa i ewentualnie występowanie istniejącej pomocy - Decyzja przyjęta bez wszczynania formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE - Poważne trudności]

Język postępowania: angielski

(2022/C 237/58)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Petra Flasker (Grosuplje, Słowenia) (przedstawiciel: adwokat K. Zdolsek)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Arenas i C. Georgieva, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Słowenii (przedstawiciel: B. Jovin Hrastnik, pełnomocnik)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2020) 1724 final z dnia 24 marca 2020 r. kończącej badanie środków dotyczących apteki publicznej Lekarna Ljubljana w świetle zasad dotyczących pomocy państwa zawartych w art. 107 i 108 TFUE [sprawa SA.43546 (2016/FC) - Słowenia].

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2020) 1724 final z dnia 24 marca 2020 r. kończącej badanie środków dotyczących apteki publicznej Lekarna Ljubljana w świetle zasad dotyczących pomocy państwa zawartych w art. 107 i 108 TFUE [sprawa SA.43546 (2016/FC) - Słowenia] w zakresie, w jakim dotyczy ona aktywów zarządzanych przez Lekarna Ljubljana.

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Petrę Flasker.

3) Republika Słowenii pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 297 z 7.9.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.