Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.151.31/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2017 r. - J & Joy/EUIPO - Joy-Sportswear (JN-JOY)
(Sprawa T-388/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Słowny unijny znak towarowy JN-JOY - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy joy SPORTSWEAR - Względne podstawy odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo towarów - Podobieństwo oznaczeń - Kryteria oceny - Złożony znak towarowy - Artykuł 8 ust. 1 pkt b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2017/C 151/38)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: J & Joy SA (Waremme, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. Maqua, C. Pirenne i C. Smits)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: H. O'Neill, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Joy-Sportswear GmbH (Ottensoos, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Kiphuth)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 kwietnia 2015 r. (sprawa R 1353/2014-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Joy-Sportswear a J & Joy.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) J & Joy SA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 381 z 16.11.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.