Sprawa T-385/08: Trautwein v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.32/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. - Trautwein przeciwko OHIM (przedstawienie psa)

(Sprawa T-385/08)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego psa - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

(2010/C 234/56)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci C. Czychowski, A. Nordemann i A. Dustmann)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawiciel: S. Schäffner, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM dnia 30 czerwca 2008 r. (sprawa R 1734/2007-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego przedstawiającego psa jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 313 z 6.12.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.