Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.28/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 17 marca 2017 r. - Düll/EUIPO - Cognitect (DaToMo)
(Sprawa T-381/16) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Wycofanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku - Umorzenie postępowania)

Język postępowania: angielski

(2017/C 195/40)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Klaus Düll (Südergellersen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat S. Wolff Marting)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Palmero Cabezas, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Cognitect, Inc. (Durham, Karolina Północna, Stany Zjednoczone)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 kwietnia 2016 r. (sprawy połączone R 1383/2015-2 i R 1481/2015-2) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Cognitect, Inc. a Klausem Düllem.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.
2) Klaus Düll i Cognitect, Inc. pokrywają własne koszty oraz każde z nich po połowie kosztów poniesionych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
1 Dz.U. C 364 z 3.10.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.