Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Wabco Europe i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-380/10) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Belgijski, niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki i austriacki rynek instalacji sanitarnych do łazienek - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Koordynacja podwyżek cen i wymiana mających szczególne znaczenie informacji handlowych - Zakłócenie konkurencji - Dowód - Obliczanie kwoty grzywny - Współpraca w postępowaniu administracyjnym - Komunikat z 2002 r. w sprawie współpracy - Zwolnienie z grzywien - Obniżenie kwoty grzywny - Znaczne zwiększenie wartości dowodów - Wytyczne w sprawie obliczania kwoty grzywien z 2006 r. - Zasada niedziałania prawa wstecz)

(2013/C 325/45)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Wabco Europe (Bruksela, Belgia), Wabco Austria GesmbH (Wiedeń, Austria), Trane Inc. (Piscataway, New Jersey, Stany Zjednoczone), Ideal Standard Italia Srl (Mediolan, Włochy) oraz Ideal Standard GmbH (Bonn, Niemcy) (przedstawiciele: S. Völcker, F. Louis, A. Israel, N. Niejahr, adwokaci, C. O'Daly, E. Batchelor, solicitors, i F. Carlin, barrister)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek i G. Koleva, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga zmierzająca do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2010) 4185 wersja ostateczna z dnia 23 czerwca 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.092 - Instalacje sanitarne do łazienek) w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy skarżących, a także obniżenia nałożonej na nie kwoty grzywien.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 1 ust. 1 pkt 3 i 4 decyzji Komisji C(2010) 4185 wersja ostateczna z dnia 23 czerwca 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.092 - Instalacje sanitarne do łazienek) w zakresie, w jakim Komisja Europejska przypisała spółkom Trane Inc., Wabco Europe i Ideal Standard Italia Srl naruszenie dotyczące kartelu na włoskim rynku artykułów ceramicznych w okresie innym niż ten od dnia 2 maja 2000 r. do dnia 9 marca 2001 r.
2) Kwota grzywny nałożona na Trane w art. 2 ust. 3 lit. a) decyzji C(2010) 4185 wersja ostateczna wynosi 92.664.493 EUR.
3) Kwota grzywny nałożonej solidarnie na Wabco Europe i Trane w art. 2 ust. 3 lit. b) decyzji C(2010) 4185 wynosi 15.820.767 EUR.
4) Kwota grzywny nałożonej solidarnie na Ideal Standard Italia, Wabco Europe i Trane w art. 2 ust. 3 lit. e) decyzji C(2010) 4185 wynosi 4.520.220 EUR.
5) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
6) Komisja pokrywa połowę kosztów poniesionych przez Wabco Europe, Wabco Austria GesmbH, Trane, Ideal Standard Italia i Ideal Standard GmbH, a także własne koszty.
7) Wabco Europe, Wabco Austria, Trane, Ideal Standard Italia i Ideal Standard pokrywają połowę własnych kosztów.
1 Dz.U. C 288 z 23.10.2010.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.