Sprawa T-380/08: Skarga wniesiona w dniu 9 września 2008 r. - Niderlandy przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.285.51/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 września 2008 r. - Niderlandy przeciwko Komisji

(Sprawa T-380/08)

(2008/C 285/92)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: C. Wissels, M. de Mol, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. oznaczonej symbolem SG.E3/MV/psi D (2008) 5364,

- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na mocy decyzji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie COMP/38.456 - Bitum (Niderlandy)(1), Komisja nałożyła grzywny na szereg przedsiębiorstw, dostawców i nabywców bitumu drogowego z tytułu naruszeń art. 81 WE. Komisja nie ujawniła w tej decyzji wszystkich danych. Wiele osób prawnych, państwowych lub nie, w tym również skarżąca, doznało poważnej szkody wskutek zachowania tych przedsiębiorstw. Z uwagi na fakt, iż zapoznanie się z tymi informacjami było bardzo przydatne celem ubiegania się o naprawienie tej szkody, skarżąca wniosła na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1049/2001(2) o udostępnienie pełnej i nieocenzurowanej wersji decyzji z dnia 13 września 2006 r. Decyzją z dnia 30 czerwca 2008 r. Komisja oddaliła ten wniosek.

Na poparcie skargi skarżąca podnosi po pierwsze fakt, iż zaskarżona decyzja narusza prawo dostępu przewidziane w art. 255 WE rozpatrywanym w związku z art. 1 i 4 rozporządzenia nr 1049/2001.

Po drugie, skarżąca uważa, że Komisja powinna była przyznać częściowy dostęp do dokumentów przewidziany w art. 4 ust. 6 rozporządzenia nr 1049/2001.

Po trzecie, zaskarżona decyzja jest sprzeczna z zasadą proporcjonalności.

Po czwarte, zaskarżona decyzja jest niezgodna z art. 253 WE, ponieważ zawiera wadliwe uzasadnienie.

Wreszcie, po piąte, skarżąca uważa, że zaskarżona decyzja jest sprzeczna z art. 10 WE rozpatrywanym w związku z zasadą proporcjonalności.

______

(1) Decyzja Komisji 2007/534/WE z dnia 13 września 2006 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską [Sprawa COMP/F/38.456 - Bitum (Niderlandy)] [notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4090] (Dz.U. L 196, s. 40).

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145, s. 43).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.