Sprawa T-379/12: Electric Bike World v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). - OpenLEX

Sprawa T-379/12: Electric Bike World v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.352.15/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 października 2013 r. - Electric Bike World przeciwko OHIM - Brunswick (LIFECYCLE)

(Sprawa T-379/12) 1

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego LIFECYCLE - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LIFECYCLE - Częściowa odmowa rejestracji dokonana przez izbę odwoławczą - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009)

(2013/C 352/27)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Electric Bike World Ltd (Southampton, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: S. Malynicz, barrister)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: L. Rampini, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Brunswick Corp. (Lake Forest, Illinois, Stany Zjednoczone)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 maja 2012 r. (sprawa R 2308/2011-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Brunswick Corp. a Electric Bike World Ltd.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Electric Bike World Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania
1 Dz.U. C 355 z 17.11.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.