Sprawa T-376/21: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2021 r. - Instituto Cervantes / Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.338.28/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2021 r. - Instituto Cervantes / Komisja
(Sprawa T-376/21)

Język postępowania: francuski

(2021/C 338/37)

(Dz.U.UE C z dnia 23 sierpnia 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Instituto Cervantes (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: E. van Nuffel d'Heynsbroeck, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uznanie skargi za dopuszczalną;

- stwierdzenie nieważności przyjętej przez Komisję Europejską decyzji o udzieleniu zamówienia na część 3 (język hiszpański) w ramach postępowania w przetargu na umowy ramowe na szkolenia językowe dla instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej (nr HR/2020/OP/0014) na miejscu pierwszym - konsorcjum CLL Centre de Langues - Allingua, a na miejscu drugim - skarżącej;

- obciążenie Komisji Europejskiej kosztami.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy, dotyczący braku wystarczającego uzasadnienia zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym oceny względnych charakterystyk złożonych ofert.

2. Zarzut drugi, dotyczący braku porównania względnych charakterystyk złożonych ofert.

3. Zarzut trzeci, dotyczący oczywistego błędu w ocenie, którego miała się dopuścić Komisja odrzucając, bez badania ich prawidłowości, elementy oferty dostępne poprzez zintegrowane z tą ofertą hiperłącze.

4. Zarzut czwarty, podniesiony tytułem ewentualnym i dotyczący, po pierwsze, braku związku pomiędzy oceną samoistnych charakterystyk oferty złożonej przez skarżącą i spełnienia przez nią określonych w ogłoszeniu o zamówieniu podkryteriów 1.1 i 1.2 i, po drugie, naruszenia zasady przejrzystości.

5. Zarzut piąty, dotyczący naruszenia celu polegającego na możliwie najszerszym otwarciu rynków zamówień publicznych na konkurencję.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.