Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.25/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Hansa Metallwerke i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-375/10) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Belgijski, niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki i austriacki rynek instalacji sanitarnych do łazienek - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Koordynacja podwyżek cen i wymiana mających szczególne znaczenie informacji handlowych - Współpraca w postępowaniu administracyjnym - Komunikat z 2002 r. w sprawie współpracy - Obniżenie kwoty grzywny - Wytyczne w sprawie obliczania kwoty grzywien z 2006 r. - Brak mocy wstecznej)

(2013/C 325/41)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hansa Metallwerke AG (Stuttgart, Niemcy), Hansa Nederland BV (Nijkerk, Niderlandy), Hansa Italiana Srl (Castelnuovo del Garda, Włochy); Hansa Belgium (Asse, Belgia) i Hansa Austria GmbH (Salzburg, Austria) (przedstawiciele: H. J. Hellmann i C. Malz, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Antoniadis i R. Sauer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Simm i F. Florindo Gijón, pełnomocnicy)

Przedmiot

W pierwszej kolejności żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji C(2010) 4185 wersja ostateczna z dnia 23 czerwca 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.092 - Instalacje sanitarne do łazienek), a w drugiej kolejności żądanie obniżenia kwoty grzywny nałożonej na skarżące w tej decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium i Hansa Austria GmbH pokrywają własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską.
3) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 301 z 6.11.2010.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.