Sprawa T-374/21: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2021 r. - documentus Deutschland / EUIPO - Reisswolf (REISSWOLF).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.329.41/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2021 r. - documentus Deutschland / EUIPO - Reisswolf (REISSWOLF)
(Sprawa T-374/21)

Język skargi: niemiecki

(2021/C 329/55)

(Dz.U.UE C z dnia 16 sierpnia 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: documentus Deutschland GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci D. Weller, V. Wolf und A. Wulff)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG (Hamburg)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy REISSWOLF - unijny znak towarowy nr 5 791 751

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie R 2354/2019-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i utrzymanie w mocy decyzji Wydziału Unieważnień EUIPO z dnia 9 września 2019 r. w postępowaniu (unieważnienie) nr 17 081 C dotyczącym unijnego znaku towarowego nr 5791751, REISSWOLF

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 59 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie art. 59 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001

- Naruszenie art. 59 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.