Dz.U.UE.C.2019.44.33

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Louis Vuitton Malletier / EUIPO - Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)
(Sprawa T-373/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy LV - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/ 2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001) - Wcześniejsze decyzje EUIPO uznające renomę wcześniejszego znaku towarowego

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/42)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Louis Vuitton Malletier (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi i N. Parrotta)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Gája, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Fulia Trading Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat L. Karpierz)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 marca 2017 r. (sprawa R 1567/2016-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Louis Vuitton Malletier a Fulia Trading.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 29 marca 2017 r. (sprawa R 1567/2016-4).
2) EUIPO pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Louis Vuitton Malletier.
3) Fulia Trading Ltd pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Louis Vuitton Malletier.
1 Dz.U. C 256 z 7.8.2017.