Sprawa T-373/04: Fries Guggenheim v. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.224.39/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 lipca 2006 r. - Fries Guggenheim przeciwko Europejskiemu Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

(Sprawa T-373/04)(1)

(Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego - Stanowiska szefów działów - Obsadzenie stanowisk w drodze przeniesienia - Brak przeprowadzenia procedury naboru)

(2006/C 224/84)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Éric Mathias Fries Guggenheim (Tesaloniki, Grecja) (Przedstawiciel: M.-A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (Przedstawiciel: B. Wägenbaur, avocat)

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji dyrektora CEDEFOP z dnia 28 stycznia 2004 r. o powołaniu niektórych osób na stanowiska szefów działów"Head of Area".

Sentencja wyroku

1) Decyzje dyrektora Centrum ds. Poprawy Koordynacji i Efektywności (CEDEFOP) z dnia 28 stycznia 2004 r. o powołaniu niektórych osób na stanowiska szefów działów A do D zostają uchylone.

2) CEDEFOP ponosi koszty postępowania.

______

(1) Dz.U. C 284 z 20.11.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.