Sprawa T-372/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. - Dermavita Company v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności... - OpenLEX

Sprawa T-372/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. - Dermavita Company v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Allergan Holdings France]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.481.24/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. - Dermavita Company / EUIPO - Allergan Holdings France (JUVEDERM)
(Sprawa T-372/20) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia, prawa do znaku towarowego - Słowny unijny znak towarowy JUVEDERM - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Używanie w odniesieniu do towarów, dla których znak towarowy został zarejestrowany - Używanie za zgodą właściciela znaku towarowego - Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

Język postępowania: angielski

(2021/C 481/33)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dermavita Company S.a.r.l. (Bejrut, Liban) (przedstawiciel: adwokat D. Todorov)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: K. Zajfert, J. Crespo Carrillo i V.J. Ruzek, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francja) (przedstawiciele: J. Day, solicitor, i T. de Haan, avocat)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 kwietnia 2020 r. (sprawa R 877/2019-4) dotyczącą postępowania w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego między Dermavita Company a Allergan Holdings France.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Dermavita Company S.a.r.l. zostaje obciążona kosztami postępowania w niniejszej sprawie.

1 Dz.U. C 262 z 10.8.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.