Sprawa T-368/19: Postanowienie Sądu z dnia 2 marca 2020 r. - Datenlotsen Informationssysteme v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.137.50/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 2 marca 2020 r. - Datenlotsen Informationssysteme / Komisja
(Sprawa T-368/19) 1

[Pomoc państwa - Ulgi podatkowe i finansowanie ze środków publicznych - Skarga - Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego - Skarga na bezczynność - Zajęcie stanowiska przez Komisję stanowiące koniec bezczynności - Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego - Umorzenie postępowania]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 137/78)

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: T. Lübbig, Rechtsanwalt) Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Herrmann i K. Blanck, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 265 TFUE i zmierzające do stwierdzenia, że Komisja, w następstwie skargi złożonej w dniu 15 marca 2012 r., nie zamknęła w rozsądnym terminie, z naruszeniem prawa, formalnego postępowania wyjaśniającego wydając decyzję na podstawie art. 108 ust. 2 TFUE lub art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (Ue) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 [TFUE] (Dz.U. 2015, L 248, s. 9).

Sentencja

1)
Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.
2)
Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Datenlotsen Informationssysteme GmbH.
1 Dz.U. C 270 z 12.8.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.