Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.35/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. - Sevenier przeciwko Komisji

(Sprawa T-368/09 P)(1)

(Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Rezygnacja - Odmowa udzielenia przez Komisję zgody na wycofanie rezygnacji i zwołanie komisji ds. inwalidztwa - Termin na wniesienie zażalenia - Przekroczenie terminu - Brak usprawiedliwionego błędu)

(2010/C 234/62)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Roberto Sevenier (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci É. Boigelot i L. Defalque)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia wydanego w dniu 8 lipca 2009 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) w sprawie F-62/08 Sevenier przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze, mające na celu uchylenie tego postanowienia.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Roberto Sevenier pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w niniejszej instancji.

______

(1) Dz.U C 282 z 21.11.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.