Sprawa T-365/23: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2023 r. - Habitat Barcelona Unión Constructora/EUIPO - Acomodeo Marketplace (ACOMODEO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.304.26

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2023 r. - Habitat Barcelona Unión Constructora/EUIPO - Acomodeo Marketplace (ACOMODEO)
(Sprawa T-365/23)

Język skargi: angielski

(2023/C 304/32)

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Habitat Barcelona Unión Constructora SL (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: R. Guerras Mazón, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Acomodeo Marketplace GmbH (Frankfurt nad Menem, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "ACOMODEO" - unijny znak towarowy nr 15 523 863

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie R 713/2022-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i odrzucenie wniosku o rejestrację podważanego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich usług należących do klas 35, 38 i 42;

- obciążenie EUIPO i drugiej strony postępowania przed Izbą Odwoławczą, w razie jej wstąpienia do niniejszego postępowania w charakterze interwenienta, kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie 60 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.