Sprawa T-364/15: Wyrok Sądu z dnia 15 września 2021 r. - ADR Center v. Komisja Europejska - OpenLEX

Sprawa T-364/15: Wyrok Sądu z dnia 15 września 2021 r. - ADR Center v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.452.18/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 września 2021 r. - ADR Center / Komisja
(Sprawa T-364/15) 1

[Pomoc finansowa - Program ogólny "Prawa podstawowe i wymiar sprawiedliwości na lata 2007 - 2013" - Program szczegółowy "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych" - Skarga o stwierdzenie nieważności - Decyzja stanowiąca tytuł egzekucyjny - Umowy o udzielenie dotacji - Odzyskanie części wypłaconego wkładu finansowego - Powództwo o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa - Klauzula arbitrażowa - Siła wyższa - Koszty kwalifikowalne - Proporcjonalność - Obowiązek uzasadnienia]

Język postępowania: angielski

(2021/C 452/16)

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: ADR Center Srl (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci A. Guillerme i T. Bontinck)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Estrada de Sola i M. Ilkova, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2015) 3117 final z dnia 4 maja 2015 r. dotyczącej odzyskania części wkładu finansowego wypłaconego skarżącej w wykonaniu dwóch umów o udzielenie dotacji zawartych w ramach programu szczegółowego "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych", a po drugie, żądanie uznania za kwalifikowalne kosztów, które w decyzji tej Komisja uznała za niekwalifikowalne.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) ADR Center Srl pokrywa koszty postępowania głównego oraz koszty postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.

1 Dz.U. C 302 z 14.9.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.