Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.33

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 30 września 2015 r. - Mocek i Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OHIM - Lacoste (KAJMAN)
(Sprawa T-364/13) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego KAJMAN - Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy przedstawiający krokodyla - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Żądania stwierdzenia nieważności i zmiany podnoszone przez interwenienta - Artykuł 134 § 3 regulaminu postępowania z dnia 2 maja 1991 r.]

Język postępowania: angielski

(2015/C 389/34)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Eugenia Mocek i Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Polska) (przedstawiciele: adwokaci K. Grala i B. Szczepaniak)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: początkowo P. Geroulakos, następnie D. Gája, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Lacoste SA (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat P. Gaultier)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 maja 2013 r. (sprawa R 2466/2010-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między z jednej strony Lacoste SA a z drugiej strony Eugenia Mocek i Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Żądania stwierdzenia nieważności i zmiany przedstawione przez Lacoste SA zostają oddalone.
3) Eugenia Mocek i Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna pokrywa całość kosztów związanych ze skargą oraz własne koszty związane z wysuniętymi przez Lacoste SA żądaniami stwierdzenia nieważności i zmiany.
4) Lacoste SA pokrywa własne koszty związane ze swoimi żądaniami stwierdzenia nieważności i zmiany.
1 Dz.U. C 260 z 7.9.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.