Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.161.21/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 kwietnia 2017 r. - HB i in./Komisja
(Sprawa T-361/14) 1

[Prawo instytucjonalne - Europejska inicjatywa obywatelska - Ochrona bezpańskich zwierząt - Skutki psychologiczne dla dorosłych i dla dzieci - Odmowa rejestracji - Oczywisty brak uprawnień Komisji - Artykuł 4 ust. 2 lit. b) i art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 211/2011]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 161/29)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: HB (Linz, Austria) i sześciu innych skarżących, których nazwiska wymieniono w załączniku do wyroku (przedstawiciele: początkowo adwokat C. Kolar, następnie adwokat F. Moyse)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Krämer i J. Vondung, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2014) 2119 final z dnia 26 marca 2014 r. oddalającej wniosek o rejestrację inicjatywy obywatelskiej o nazwie "Ethics for Animals and Kids".

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) HB i inni skarżący, których nazwiska wymieniono w załączniku, zostają obciążeni kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 409 z 17.11.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.