Dz.U.UE.C.2019.25.42/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2018 r. Asahi Intecc / EUIPO - Celesio (Celeson)
(Sprawa T-36/18) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy Celeson - Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy CELESIO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Język postępowania: angielski

(2019/C 25/54)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Asahi Intecc Co., Ltd (Nagoja, Japonia) (przedstawiciel: adwokat T. Schmidpeter)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Rajh i D. Walicka, pełnomocnicy). Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Celesio AG (Stuttgart, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 listopada 2017 r. (sprawa R 1004/2017-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu miedzy Celesio a Asahi Intecc.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Asahi Intecc Co., Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 104 z 19.3.2018.