Sprawa T-358/08: Skarga wniesiona w dniu 3 września 2008 r. - Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.272.45/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 września 2008 r. - Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji

(Sprawa T-358/08)

(2008/C 272/88)

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2008 r.)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: J. Rodríguez Cárcamo)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie przez Sąd nieważności decyzji C(2008) 3249 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmniejszenia pomocy przyznanej z Funduszu Spójności na projekt nr 96/11/61/ 018 - "Uzdatnianie Saragossy";

– obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga skierowana jest przeciwko decyzji o zmniejszeniu pomocy finansowej pierwotnie przyznanej przez Komisję na różne projekty obejmujące trzy fazy "Projektu uzdatniania Saragossy". Decyzja ta ustanawia korektę finansową w wysokości 25 % części finansowanej dla fazy drugiej i trzeciej rzeczonego projektu, co oznacza obowiązek zwrotu kwoty 3.106.966 euro. Komisja twierdzi, iż Ayuntamiento de Zaragoza (urząd miasta Saragossa) naruszyło wspólnotowe przepisy dotyczące zamówień publicznych dokonując sztucznego podziału prac i nie publikując zamówień w Dz. U. U. E., zgodnie z postanowieniami dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji, ograniczając się do publikacji w Boletín Oficial de Aragón.

Na poparcie swoich żądań zarzuca:

– naruszenie art. H załącznika II rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 ustanawiającego Fundusz Spójności w związku z art. 14 ust. 13 dyrektywy 93/98/EWG. W tym zakresie skarżąca uważa, że strona pozwana popełniła oczywisty błąd w ustaleniach dotyczący podstawowego pojęcia "prac", kwestionując istnienie technicznej i gospodarczej różnicy pomiędzy poszczególnymi projektami, ponieważ jej zdaniem opis prac, które miały zostać wykonane był podobny i dążył do tego samego celu gospodarczego: ogólne polepszenie sieci z korzyścią dla użytkowników. Tymczasem, wręcz przeciwnie, przedmiotowe zamówienia są pracami technicznie różniącymi się, posiadającymi odmienne cele, które wymagają odmiennych specyfikacji technicznych dla ich realizacji.

– Naruszenie zasady zaufania co do prawa i doktryny aktów własnych, ponieważ Komisja przyjęła projekty, tak jak zostały one przedstawione, oraz ponieważ zarówno pierwotny wniosek z 1996 r., jak i późniejszy z 1997 r. zawierał opis wszystkich projektów z osobna wchodzących do każdej fazy, oraz wyraźna wzmiankę o braku konieczności publikacji ogłoszeń o zamówieniach w Dz. U. U. E.

– Niewystarczające uzasadnienie zaskarżonej decyzji.

– Upływ okresu przedawnienia na podjęcie działań przez Komisję w świetle art. 3 rozporządzenia Rady nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich.

– Upływ okresu na rozpoznanie sprawy na podstawie art. H.2. załącznika do rozporządzenia 1164/94, oraz art. 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1362/2002 z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych.

Pomocniczo skarżąca zarzuca naruszenie zasady proporcjonalności.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.