Sprawa T-357/22: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2022 r. - Das Neves/Komisja

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.294.42/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2022 r. - Das Neves/Komisja
(Sprawa T-357/22)

Język postępowania: francuski

(2022/C 294/58)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: José das Neves (La Hulpe, Belgia) (przedstawiciel: adwokat J.-P. Vandersteen)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 października 2021 r. wydanej w stosunku do niego przez [dane poufne] 1 ;

- zasądzenie od strony pozwanej na jego rzecz kwoty 20 000 EUR tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania;

- obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi na decyzję Komisji z dnia 12 października 2021 r. w sprawie udzielenia mu ostrzeżenia skarżący podnosi cztery zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący oczywistego błędu w ocenie konfliktu interesów.

2. Zarzut drugi dotyczący nadużycia uprawnień.

3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia praw podstawowych.

4. Zarzut czwarty dotyczący naruszenia art. 21 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.

1 Dane poufne utajnione.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.