Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.22/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2017 r. - adp Gauselmann/EUIPO (MULTI FRUITS)
(Sprawa T-355/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MULTI FRUITS - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 221/29)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat P. Koch Moreno)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Schifko, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 kwietnia 2016 r. (sprawa R 1043/2015-5) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego MULTI FRUITS jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) adp Gauselmann GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 296 z 16.8.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.