Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2020 r. - Gamma-A/EUIPO - Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Opakowanie dla środków spożywczych)
(Sprawa T-353/19) 1

[Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający opakowanie dla środków spożywczych - Wcześniejszy wzór - Dowód ujawnienia - Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 - Podstawa unieważnienia - Brak indywidualnego charakteru - Brak odmiennego całościowego wrażenia - Artykuł 6 ust. 1 lit. b) i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002]

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/28)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Gamma-A SIA (Ryga, Łotwa) (przedstawiciel: adwokat M. Liguts)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Hanne, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (Ryga) (przedstawiciel: adwokatka J. Alfejeva)

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 lutego 2019 r. (sprawa R 2543/2017-3), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Gamma-A SIA pokrywa koszty postępowania.
1 Dz.U. C 255 z 29.7.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.