Sprawa T-351/23: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2023 r. - Kern Pharma/Komisja

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.40

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2023 r. - Kern Pharma/Komisja
(Sprawa T-351/23)

Język postępowania: angielski

(2023/C 286/54)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Kern Pharma, SL (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck i C. Dumont, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uznanie jej skargi o stwierdzenie nieważności za dopuszczalną i zasadną;

- stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji C(2023) 3067 (final) z dnia 2 maja 2023 r. (opublikowanej w dniu 4 maja 2023 r.) zmieniającej pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane decyzją C(2014) 601 (final) dla produktu leczniczego stosowanego u ludzi "Tecfidera - fumaran dimetylu" (zwanej dalej "zaskarżoną decyzją") oraz każdej późniejszej decyzji w zakresie, w jakim utrzymują one w mocy lub zastępują tę decyzję, w tym wszelkie następcze działania regulacyjne, w zakresie, w jakim dotyczą one skarżącej;

- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi osiem zarzutów.

1. Zarzut pierwszy, dotyczący niedotrzymania przez Komisję Europejską terminu na uzyskanie przedłużenia ochrony obrotu zgodnie z wymogami art. 14 ust. 11 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 .

2. Zarzut drugi, dotyczący tego, że Komisja Europejska popełniła oczywisty błąd odnośnie do interpretacji i wykonania wyroku z dnia 16 marca 2023 r., Komisja i in./Pharmaceutical Works Polpharma (od C-438/21 P do C-440/21 P, EU:C:2023:213), a w szczególności popełniła błąd, uznając sprawozdanie oceniające ad hoc z dnia 11 listopada 2021 r. za pozbawione znaczenia.

3. Zarzut trzeci, dotyczący tego, że Komisja Europejska popełniła oczywisty błąd, opierając się w zaskarżonej decyzji na błędnych danych naukowych dostępnych w chwili wydania tej decyzji.

4. Zarzut czwarty, będący zarzutem niezgodności z prawem w odniesieniu do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu spółki Biogen udzielonego decyzją wykonawczą Komisji C(2014) 60 (final) 2 , i zmierzający w konsekwencji do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.

5. Zarzut piąty, dotyczący naruszenia praw podstawowych skarżącej, a w szczególności prawa do rzetelnego procesu, prawa do obrony, prawa do bycia wysłuchaną i prawa do przedstawienia podstawy prawnej zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

6. Zarzut szósty, dotyczący tego, że w zaskarżonej decyzji naruszono prawo skarżącej do pewności prawa poprzez de facto cofnięcie przyznanego skarżącej bezwarunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, bez dokonania oceny niezgodności z prawem tego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

7. Zarzut siódmy, dotyczący tego, że w zaskarżonej decyzji naruszono uzasadnione oczekiwania skarżącej poprzez nieuwzględnienie praw nabytych skarżącej i osoby trzeciej na podstawie bezwarunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

8. Zarzut ósmy, dotyczący tego, że w zaskarżonej decyzji naruszono prawo własności skarżącej ustanowione w art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz zasadę proporcjonalności.

1 Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. 2004, L 136, s. 1).
2 Decyzja wykonawcza Komisji C(2014) 601 final z dnia 30 stycznia 2014 r. przyznająca pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi "Tecfidera - fumaran dimetylu" na podstawie rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.