Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.54.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 28 listopada 2018 r. - Euronet Consulting / Komisja
(Sprawa T-350/18) 1

Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Stwierdzenie częściowej nieważności zaskarżonego aktu - Decyzja zmieniająca - Spór, który stał się bezprzedmiotowy - Umorzenie postępowania

Język postępowania: angielski

(2019/C 54/34)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Euronet Consulting EEIG (Bruksela Belgia) (przedstawiciele: adwokaci P. Peeters i R. van Cleemput)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Estrada de Solà, T. Ramopoulos i A. Aresu, pełnomocnicy)

Przedmiot

Sformułowane na podstawie art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, doręczonej skarżącej pismem z dnia 26 marca 2018 r., o odrzuceniu oferty złożonej przez konsorcjum, którego skarżąca jest leaderem, na część 2 w przetargu EuropeAid/138778/DH/SER/MULTI, zatytułowanym "Umowa ramowa o usługi związane z wdrażaniem pomocy zewnętrznej w 2018 (FWC SIEA 2018)" i o udzieleniu zamówienia dziesięciu innym oferentom.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie zostaje umorzone jako bezprzedmiotowe.
2) Każda ze stron ponosi własne koszty, włącznie z kosztami postępowania w przedmiocie środka zabezpieczającego.
1 Dz.U. C 259 z 23.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.