Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.72

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 25 października 2018 r. - Laboratoire Pareva / Komisja
(Sprawa T-347/18 R II)

Środek tymczasowy - Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 - Produkty biobójcze - Substancja czynna PHMB (1415; 4.7) - Odmowa zatwierdzenia - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Nowy wniosek - Brak nowych okoliczności faktycznych - Niedopuszczalność

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/95)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau, Francja) (przedstawiciele: adwokaci K. Van Maldegem i S. Englebert)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lindenthal i K. Mifsud-Bonnici, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek oparty na art. 278 i 279 TFUE, mający na celu z jednej strony zawieszenie wykonania decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/619 z dnia 20 kwietnia 2018 r. niezatwierdzającej PHMB (1415; 4,7) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 5 i 6 (Dz.U. 2018, L 102, s. 21), a z drugiej strony - przyjęcie wszelkich innych odpowiednich środków tymczasowych.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.