Sprawa T-345/23: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2023 r. - AC Marca Brands/EUIPO - den Ouden (SANITIEN)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.39

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2023 r. - AC Marca Brands/EUIPO - den Ouden (SANITIEN)
(Sprawa T-345/23)

Język skargi: angielski

(2023/C 286/53)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: AC Marca Brands, SL (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: D. Pellisé Urquiza i J. C. Quero Navarro, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Julia den Ouden (Amsterdam, Niderlandy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego "SANITIEN" - zgłoszenie nr 18 384 320

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie R 1733/2022-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO lub J. den Ouden kosztami niniejszego postępowania oraz postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego przed EUIPO.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.