Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.107.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 kwietnia 2008 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 marca 2008 r. - Evropaďki Dynamiki przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-345/03) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi - Wspólnotowa procedura przetargowa - Świadczenie usług w zakresie rozwoju i udostępnienia usług wspierania Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS) - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Zasada równego traktowania oferentów i zasada przejrzystości)

(2008/C 107/36)

(Dz.U.UE C z dnia 26 kwietnia 2008 r.)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Evropaďki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja (przedstawiciele: początkowo S. Pappas, a następnie N. Korogiannakis,adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. O'Reilly oraz L. Parpala, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o udzieleniu zamówienia będącego przedmiotem zaproszenia do składania ofert ENTR/02/55 - CORDIS część nr 2 w zakresie rozwoju i udostępnienia usług wspierania Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS).

Sentencja wyroku

1) Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2003 r. o udzieleniu zamówienia będącego przedmiotem zaproszenia do składania ofert ENTR/02/055 - CORDIS część nr 2 jest nieważna.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 289 z dnia 29.11.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.