Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.161.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 kwietnia 2017 r. - Francja/Komisja
(Sprawa T-344/15) 1

[Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nro1049/2001 - Dokumenty przekazane w ramach procedury przewidzianej dyrektywą 98/34/WE - Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego - Udzielenie dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony postępowań sądowych - Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu - Uprzednia zgoda państwa członkowskiego]

Język postępowania: francuski

(2017/C 161/31)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Francuska (przedstawiciele: początkowo F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas i F. Fize, następnie D. Colas i B. Fodda, oraz w końcu D. Colas, B. Fodda i E. de Moustier, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz i F. Clotuche Duvieusart, pełnomocnicy)

Interwenient, popierający żądania strony skarżącej: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, T. Müller i J. Vláčil, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Ares(2015) 1681819 z dnia 21 kwietnia 2015 r. udzielającej obywatelowi dostępu do dokumentów przekazanych przez Republikę Francuską w ramach procedury przewidzianej dyrektywą 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.U. 1998, L 204, s. 37).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.
3) Republika Czeska pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 270 z 17.8.15
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.