Sprawa T-341/19: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2019 r. - Martínez Albainox/EUIPO - Taser International (TASER). - OpenLEX

Sprawa T-341/19: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2019 r. - Martínez Albainox/EUIPO - Taser International (TASER).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.255.49

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lipca 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2019 r. - Martínez Albainox/EUIPO - Taser International (TASER)
(Sprawa T-341/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 255/62)

(Dz.U.UE C z dnia 29 lipca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Martínez Albainox, SL (Albacete, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. Carbonell Callicó)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Taser International, Inc. (Scottsdale, Arizona, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy w kolorach czarnym, żółtym i czerwonym - unijny znak towarowy nr 12 817 052

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zask arżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie R 1577/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, w której wyraźnie stwierdzono ważność unijnego znaku towarowego nr 12 817 052"TASER" (fig.) dla wszystkich towarów z klasy 8;
-
obciążenie EUIPO oraz interwenienta, Taser International, Inc., kosztami postępowania przed Sądem oraz kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 60 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
-
naruszenie art. 60 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.