Sprawa T-340/22: Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2022 r. - Etablissements Nicolas/EUIPO - St. Nicolaus (NICOLAS)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.284.56

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2022 r. - Etablissements Nicolas/EUIPO - St. Nicolaus (NICOLAS)
(Sprawa T-340/22)

Język skargi: francuski

(2022/C 284/77)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Etablissements Nicolas (Thiais, Francja) (przedstawiciel: adwokat T. de Haan)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: St. Nicolaus a.s. (Liptowski Mikułasz, Słowacja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską graficznego znaku towarowego

"NICOLAS" - rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską nr 1 228 435

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie R1780/2020-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez skarżącą w związku z postępowaniem przed Czwartą Izbą Odwoławczą Urzędu.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.