Dz.U.UE.C.2019.4.21

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2018 r. - Republika Litewska / Komisja
(Sprawa T-34/16) 1

EFRG - Wydatki wyłączone z finansowania - Wsparcie specjalne dla sektorów wołowiny i baraniny - Kontrole na miejscu - Fizyczne sprawdzenie zwierząt - Jakość kontroli - Sprawozdanie z kontroli - Korekta ryczałtowa - Obowiązek uzasadnienia - Proporcjonalność - Korekta jednorazowa

Język postępowania: litewski

(2019/C 4/29)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Litewska (przedstawiciele: początkowo D. Kriaučiūnas, T. Orlickas i R. Krasuckaitė, następnie T. Orlickas i R. Krasuckaitė, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Sauka i A. Steiblytė, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFEU żądanie stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2098 z dnia 13 listopada 2015 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2015, L 303, s. 35).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Republika Litewska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 118 z 4.4.2016.