Sprawa T-339/22: Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2022 r. - Chocolates Lacasa Internacional/EUIPO - Esquitino Madrid (Conguitos)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.284.55/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2022 r. - Chocolates Lacasa Internacional/EUIPO - Esquitino Madrid (Conguitos)
(Sprawa T-339/22)

Język skargi: hiszpański

(2022/C 284/76)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Chocolates Lacasa Internacional, SA (Utebo, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J.B. Devaureix i J. Vicente Martínez)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Mariano Esquitino Madrid (Elche, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy Conguitos - unijny znak towarowy nr 10 546 836

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie R 604/2021-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności i bezskuteczności zaskarżonej decyzji poprzez uwzględnienie wniosku o unieważnienie w całości prawa do graficznego unijnego znaku towarowego nr 10 546 836 Conguitos w odniesieniu od klas 3, 14 i 18;

- obciążenie EUIPO i strony pozwanej kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 53 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.