Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.4.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 października 2018 r. - FN i in / CEPOL
(Sprawa T-334/16 P) 1

Odwołanie - Służba publiczna - Personel tymczasowy - Przeniesienie siedziby CEPOL z Bramshill (Zjednoczone Królestwo) do Budapesztu (Węgry) - Zmiana miejsca zatrudnienia personelu - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność skargi przed Sądem do spraw Służby Publicznej

Język postępowania: angielski

(2019/C 4/30)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: FN, FP i FQ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Druga strona postępowania: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (przedstawiciele: początkowo F. Bánfi i R. Woldhuis, następnie R. Woldhuis i D. Schroeder, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 kwietnia 2016 r., FN i in./CEPOL (F-41/ 15 DISS II, EU:F:2016:70) zmierzające do uchylenia tego wyroku.

Sentencja

1) Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 11 kwietnia 2016 r., FN i in./CEPOL (F-41/15 DISS II) zostaje uchylony w zakresie, w jakim nie stwierdzono w nim niedopuszczalności żądań stwierdzenia nieważności przedstawionych przez FN, FP i FQ.
2) Żądania stwierdzenia nieważności podniesione przez FN, FP i FQ przed Sądem do spraw Służby Publicznej w sprawie F-41/15 DISS II zostają odrzucone.
3) W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone.
4) FN, FP i FQ z jednej strony oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) z drugiej strony pokrywają własne koszty związane z postępowaniem odwoławczym i postępowaniem w pierwszej instancji.
1 Dz.U. C 305 z 22.8.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.