Sprawa T-334/04: Skarga wniesiona dnia 11 sierpnia 2004 r. przez House of Donuts International przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.273.34/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 11 sierpnia 2004 r. przez House of Donuts International przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(Sprawa T-334/04)

(2004/C 273/65)

(Język, w którym została sporządzona skarga: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2004 r.)

Dnia 11 sierpnia 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) wniesiona przez House of Donuts International, reprezentowaną przez N. Deckera, prawnika z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

– orzeczenie o uwzględnieniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego Nr 938 670, złożonego przez skarżącego;

– stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie R 1036/2001-4;

– obciążenie strony przeciwnej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy:Skarżący.
Wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem zgłoszenia:Oznaczenie graficzne "House of donuts 'The Fiest American Pastries'" dla towarów i usług z klasy 30, 32 i 42 (np. pączki, muffiny, croissanty, wody mineralne gazowane i niegazowane, usługi z zakresu restauracji, kawiarni i cateringu )-zgłoszenie nr 938 670.
Właściciel znaku towarowego lub oznaczenia powołanego w sprzeciwie:Panrico S.A.
Znak towarowy lub oznaczenie powołane w sprzeciwie:Hiszpański słowny i graficzny znak towarowy "DONUT" i "donuts" na towary i usługi z klasy 30, 32 i 42 (np. wszystkie rodzaje wyrobów cukierniczych, ciast, słodyczy i cukierków, soków i napojów owocowych oraz usług z zakresu kawiarni, barów, restauracji, hotelów i kampingów).
Decyzja Wydziału Sprzeciwów:Odrzucenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
Decyzja Izby Odwoławczej:Nieuwzględnienie odwołania skarżącego.
Podniesione zarzuty:Znaki towarowe występujące w sprawie nie są podobne. Sprzeciwiający się nie powinien być wyłącznym beneficjentem prawa do używania słów "donut" lub "donuts".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.