Sprawa T-331/23: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2023 r. - Importaciones Origen Pacífico/EUIPO - Molinos Nacionales (Juana de Origen)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.33

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2023 r. - Importaciones Origen Pacífico/EUIPO - Molinos Nacionales (Juana de Origen)
(Sprawa T-331/23)

Język skargi: hiszpański

(2023/C 286/45)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Importaciones Origen Pacífico SL (Walencja, Hiszpania) (przedstawiciel: Á. Pérez Lluna, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Molinos Nacionales C.A. (Puerto Cabello, Wenezuela)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy Juana de Origen - unijny znak towarowy nr 16 517 948

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie R 818/2022-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO kosztami niniejszego postępowania oraz obciążenie drugiej strony postępowania kosztami postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku i postępowania odwoławczego przed EUIPO.

Podniesione zarzuty

- Wygaśnięcie prawa do znaków towarowych, na których opiera się unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego;

- Brak rzeczywistego używania znaków towarowych, na których opiera się unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego, wymaganego przez art. 64 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Brak potwierdzenia złej wiary zgłaszającego art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.