Sprawa T-331/04: R. v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.165.25/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 lipca 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 maja 2006 r. - R przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-331/04)(1)

(Urzędnicy - Powołanie - Zaklasyfikowanie do grupy zaszeregowania - Art. 31 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

(2006/C 165/48)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: R (Chaumont-Gistoux, Belgia) [Przedstawiciele: B. Arians, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele: V. Joris i H. Kraemer, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji dotyczącej zaklasyfikowania skarżącego do grupy zaszeregowania.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 284 z 20.11.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.