Dz.U.UE.C.2018.436.51/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Postanowienie Sądu z dnia 3 października 2018 r. - Pracsis i Conceptexpo Project / Komisja i EACEA
(Sprawa T-33/18) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie - Zamówienia publiczne na usługi - Odwołanie w trybie administracyjnym do Komisji - Akt wyłącznie potwierdzający - Termin na wniesienie skargi - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność

Język postępowania: francuski

(2018/C 436/73)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strony skarżące: Pracsis SPRL (Bruksela, Belgia) i Conceptexpo Project (Wavre, Belgia) (przedstawiciel: adwokat J. N. Louis)

Strony pozwane: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin, A Katsimerou i I. Rubene, pełnomocnicy), Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) (przedstawiciele: początkowo H. Monet i A. Kisylyczko, następnie H. Monet i N. Durand, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie na podstawie art. 263 TFUE zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie oddalenia odwołania w trybie administracyjnym od decyzji EACEA z dnia 17 lipca i 11 sierpnia 2017 r., oraz, "o ile zachodzi taka potrzeba", stwierdzenia nieważności wyżej wskazanych decyzji EACEA oraz jej "decyzji" o podpisaniu umowy z oferentem zakwalifikowanym na pierwszym miejscu, w zakresie w jakim decyzje te klasyfikują ofertę konsorcjum skarżących na drugim miejscu zgodnie z mechanizmem kaskadowym w ramach przetargu EACEA/2017/01 dotyczącego usług organizacji wydarzeń i działań promocyjnych w sektorze audiowizualnym, a po drugie, żądanie na podstawie art. 268 TFUE zmierzające do uzyskania naprawienia szkody, jaką miały ponieść skarżące w wyniku tych decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Pracsis SPRL i Conceptexpo Project zostają obciążone, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską oraz przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).
1 Dz.U. C 112 z 26.3.2018