Sprawa T-33/05: Cetarsa v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.89.14/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 marca 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 3 lutego 2011 r. - Cetarsa przeciwko Komisji

(Sprawa T-33/05)(1)

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Hiszpański rynek zakupu i pierwszego przetworzenia surowca tytoniowego - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Ustalanie cen i podział rynku - Grzywny - Waga i czas trwania naruszenia - Równość traktowania - Zasada proporcjonalności - Maksymalna granica 10 % obrotu - Współpraca)

(2011/C 89/31)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 19 marca 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Compañía española de tabaco en rama, SA (Cetarsa) (Navalmoral de la Mata, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci M. Araujo Boyd, J. Buendía Sierra i A. Givaja Sanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i É. Gippini Fournier, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2004) 4030 wersja ostateczna z dnia 20 października 2004 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 ust. 1 [WE] (sprawa COMP/C.38.238/B.2 - Surowiec tytoniowy - Hiszpania), po drugie, ewentualnie, wniosek o obniżenie grzywny nałożonej na skarżącą wspomnianą decyzją, a po trzecie, żądanie wzajemne Komisji podwyższenia kwoty grzywny.

Sentencja

1) Kwotę grzywny nałożonej na Compañía española de tabaco en rama, SA (Cetarsa) w art. 3 decyzji Komisji C(2004) 4030 wersja ostateczna z dnia 20 października 2004 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 ust. 1 [WE] (sprawa COMP/ C.38.238/B.2 - Surowiec tytoniowy - Hiszpania) ustala się na 3.147.300 EUR.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Żądanie wzajemne Komisji Europejskiej zostaje oddalone.

4) Cetarsa pokrywa osiem dziesiątych własnych kosztów i osiem dziesiątych kosztów poniesionych przez Komisję, a Komisja pokrywa dwie dziesiąte własnych kosztów i dwie dziesiąte kosztów poniesionych przez Cetarsę.

______

(1) Dz.U. C 82 z 2.4.2005.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.