Sprawa T-329/08: AJD Tuna v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.109.11/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 2012 r.

Postanowienie Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. - AJD Tuna przeciwko Komisji

(Sprawa T-329/08)(1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Rozporządzenie (WE) nr 530/2008 - Odnowienie zasobów tuńczyka błękitnopłetwego - Ustalenie TAC na 2008 r. - Akt o charakterze generalnym - Brak indywidualnego oddziaływania - Niedopuszczalność)

(2012/C 109/25)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 14 kwietnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: AJD Tuna Ltd (St. Paul's Bay, Malta) (przedstawiciele: J. Refalo, R. Mastroianni i M. Annoni, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Banks i D. Nardi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia Komisji (WE) nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiającego środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45 ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L 155, s. 9).

Sentencja

1)
Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2)
AJD Tuna Ltd pokrywa swe własne koszy, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską.
______

(1) Dz.U. C 272 z 25.10.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.