Sprawa T-327/08: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2008 r. - Armamento Li Causi przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.272.37/4

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2008 r. - Armamento Li Causi przeciwko Komisji

(Sprawa T-327/08)

(2008/C 272/75)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Armamento Li Causi Snc (Marsala, Włochy) (przedstawiciele: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE) nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. opublikowanego w Dz.U. L 155 z dnia 13 czerwca 2008 r.

– obciążenie przegranej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są tożsame z tymi podniesionymi w sprawie T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c. przeciwko Komisji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.