Sprawa T-323/21: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2022 r. - Castel Frères v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności... - OpenLEX

Sprawa T-323/21: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2022 r. - Castel Frères v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Shanghai Panati

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.7.27/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 stycznia 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 19 października 2022 r. - Castel Frères/EUIPO - Shanghai Panati (Przedstawienie znaków pisma chińskiego)
(Sprawa T-323/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający znaki pisma chińskiego - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Artykuł 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 - Zmiana charakteru odróżniającego]

Język postępowania: angielski

(2023/C 7/34)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Castel Frères (Blanquefort, Francja) (przedstawiciel: adwokat T. de Haan)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Shanghai Panati Co. (Shanghaj, Chiny)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 22 marca 2021 r. (sprawa R 753/2020-5).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Castel Frères zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 310 z 2.8.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.