Sprawa T-318/01: Otoman v. Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.180.37/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2002 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 czerwca 2009 r. - Otoman przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-318/01)(1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami - Zamrożenie funduszy - Skarga o stwierdzenie nieważności - Zmiana żądań - Prawa podstawowe - Prawo do poszanowania własności, prawo do bycia wysłuchanym i prawo do skutecznej kontroli sądowej)

(2009/C 180/66)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2009 r.)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Omar Mohammed Othman (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: początkowo J. Walsh, barrister, F. Lindsley i S. Woodhouse, solicitors, nastepnie S. Cox, barrister iH. Miller, solicitor)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo M. Vitsentzatos i M. Bishop, nastepnie M. Bishop i E. Finnegan, pełnomocnicy); I Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: początkowo A. van Solinge i C. Brown, następnie E. Paasivirta i P. Aalto, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: początkowo J. Collins, następnie C. Gibbs, następnie E. O'Neill i w końcu I. Rao, pełnomocnicy, początkowo wspierani przez S. Moore, następnie M. Hoskinsa, barristers)

Przedmiot sprawy

Początkowo wniosek o stwierdzenie nieważności po pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 467/2001 z dnia 6 marca 2001 r. zakazującego wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniającego zakaz lotów i rozszerzającego zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 337/2000 (Dz.U. L 67, s. 1) i po drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2062/2001 z dnia 19 października 2001 r. zmieniającego po raz trzeci rozporządzenie nr 467/2001 (Dz.U. L 277, s. 25), a następnie wniosek o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. L 139, s. 9), w zakresie w jakim akty te dotyczą skarżącego.

Sentencja wyroku

1) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 467/2001 z dnia 6 marca 2001 r. zakazującego wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniającego zakaz lotów i rozszerzającego zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 337/2000 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 2062/2001 z dnia 19 października 2001 r. zmieniającego po raz trzeci rozporządzenie nr 467/2001.

2) Stwierdzona zostaje nieważność rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylającego rozporządzenie Rady nr 467/2001 w zakresie dotyczącym Omara Mohammeda Othmana.

3) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, również kosztami poniesionymi przez O.M. Othmana, a także dokona zwrotu kwot wypłaconych z kasy Sądu tytułem pomocy w zakresie kosztów postępowania.

4) Komisja Wspólnot Europejskich oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ponoszą własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 68 z 16.3.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.