Sprawa T-316/21: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. - Worldwide Machinery v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Scaip

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.284.30/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. - Worldwide Machinery/EUIPO - Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING)
(Sprawa T-316/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy SUPERIOR MANUFACTURING - Rzeczywiste używanie znaku towarowego - Artykuł 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2022/C 284/38)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Worldwide Machinery Ltd (Channelview, Teksas, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat B. Woltering) Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiejds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: T. Frydendahl i D. Gaja, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO, będąca interwenientem w postępowaniu przed Sądem: Scaip SpA (Parma, Włochy) (przedstawiciele: adwokatki B. Saguatti i A. Guareschi)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 marca 2021 r. (sprawa R 873/2020-5) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Worldwide Machinery i Scaip.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Worldwide Machinery Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 289 z 19.7.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.