Dz.U.UE.C.2019.44.31/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2018 r. - Hebberecht/ESDZ
(Sprawa T-315/17) 1

Służba publiczna - Urzędnicy - ESDZ - Obsadzanie stanowisk - Stanowisko szefa delegatury Unii Europejskiej w Etiopii - Decyzja odmowna w sprawie przedłużenia pełnienia służby na tym stanowisku - Interes służby - Obowiązek uzasadnienia - Równość traktowania

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/40)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Chantal Hebberecht (Fourmies, Francja) (przedstawiciel: adwokat B. Maréchal)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciel: S. Marquardt i R. Spac, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE, zmierzająca, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności przekazanej skarżącej w dniu 3 lutego 2017 r. decyzji ESDZ oddalającej jej zażalenie na decyzję ESDZ o nieprzedłużeniu okresu pełnienia przez nią służby na stanowisku szefa delegatury Unii Europejskiej w Etiopii, a po drugie, do uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę, której w swej ocenie skarżąca doznała.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 30 czerwca 2016 r. oddalającej wniosek Chantal Hebberecht o przedłużenie o rok pełnienia przez nią służby w charakterze szefa delegatury Unii Europejskiej w Etiopii.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) ESDZ zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 249 z 31.7.2017.